Biomull - gratis näring till Sveriges lantbrukare

Ökad avkastning, mullhalt och skörd, fritt levererat och spridit på fältet!

Vid rening av avloppsvatten bildas en fast fas som innehåller växtnäring, framför allt fosfor och kväve men även en lång rad mikronäringsämnen. Efter hygienisering och rötning genom lagring bildas biomull som kan spridas på åkermark som gödselmedel. Vid spridning av biomull återförs näringsämnen till marken och ett hållbart långsiktigt kretslopp skapas. Historiskt finns en misstänksamhet mot biomull och därför har flera skånska kommuner i samarbete med HiR och LRF gjort försök i över 30 år för att titta på t.ex. metallupptag, medicinupptag och avkastning i olika grödor. Försöken visar att skördarna ökar och att det inte finns något ökat upptag av medicin och metaller i grödorna. Biomullen håller ca. 25% TS vilket gör att mullhalten snabbt förbättras i marken, framför allt om man inte har kört ut stallgödsel på många år.

loading...